Manipulací a optimalizací pořezu kulatiny se pracovníci naší firmy ve spolupráci s firmou   WTE spol. s r.o. BRATISLAVA   zabývají již dlouhou řadu let. Zkušenosti v této oblasti jsou zúročeny v nové  verzi programu pro řízení procesu manipulace a optimalizace  OptiMAX, na nějž dále navazuje systém přejímek a evidencí, včetně přebíracích protokolů a fakturace.

     Geometrické rozměry kulatiny jsou snímány při průchodu přes měřící systém  INFRAMAT. Měří se jednak celková délka kmene a v ekvidistantních vzdálenostech poloha kmene ( pro vyhodnocení jednoduché křivosti ) a průměr kmene.  Změřený kmen se zobrazí na monitoru operátora, který může volit rozřez, a to jednak automaticky podle předem zadaných kritérií optimalizace, nebo manuálně. Po zadání řezů, jejichž místa se na monitoru zobrazí včetně průměru na čepu a sbíhavosti, proběhne celý rozřez  zcela automaticky. V jednom z režimů krátící pily lze také volit pouze jeden řez a po odřezání volit další, nebo na zbytek kmene použít automatickou optimalizaci. Všechna data potřebná pro operátorovo rozhodování jsou přehledně zobrazena na hlavní obrazovce. Řídící program pracuje pod OS Windows.

   

 

Funkce řízení manipulační linky jsou rozděleny do dvou systémů. Základním řídícím systémem je řídící počítač PLC ( A96, Simatic ap. ) se vstupně - výstupními deskami a napojením na reléovou automatiku a pult operátora. Druhým systémem je personální počítač PC jehož pomocí může operátor usměrňovat činnost řídícího systému, získávat informace o jeho činnosti a průběhu měření kmene. Může také zadávat a měnit některé parametry, včetně  zadávání tabulek sortimentů pro optimalizaci délkového dělení kulatiny na výřezy a jejich třídění na třídícím dopravníku. Proti starší verzi programu jsou tabulky sortimentu databázovým souborem programu Microsoft Access a lze je proto vytvářet nezávisle na programu OptiMAX. 

   

 Pro kontrolu funkce koncových snímačů ( KS ) má operátor v základním menu k dispozici volbu TEST PC - PLC, kde kromě jiných diagnostických možností existuje položka Vstupy a výstupy po jejímž zvolení se na monitoru PC zobrazí aktuální stav vstupních ( KS ) nebo výstupních signálů, a také průběžně kontrolovat stav měření délek a průměrů jak u kmene, tak u výřezu.

   

   

           Evidence výroby probíhá  formou zápisu každého kmene a výřezu do standardního databázového souboru s příponou .mdb ( Microsoft Access ) z něhož lze jednoduše pořizovat přejímací protokoly podle dodávek a dodavatelů, případně vytvářet další výpisy dle zvolených kritérií. Pro tyto účely se automaticky vytváří každý den nový soubor ve tvaru ( dd.mm.rrrr.mdb ) v němž jsou uložena data z obou ( tří ) směn. Pro potřeby obsluhy linky program umožňuje jednoduché evidence výroby ( podle boxů třídění, sumarizaci výkonů podle jednotlivých směn, denní výkon linky ap. )

   

        Každý záznam o kmeni nebo výřezu v souboru evidencí obsahuje minimálně tato data:

- číslo dodacího listu

- plný název dodavatele

- pořadové číslo kmene v rámci dodacího listu

- pořadové číslo výřezu v rámci kmene ( 0 znamená vstupní kmen )

- dřevina ( značení dle doporučených pravidel )

- kód kvality dřeva

- naměřená délka kmene ( požadovaná délka výřezu )

- evidovaná délka kmene ( výřezu )

- evidovaný středový průměr kmene ( výřezu )
- minimální průměr kmene ( výřezu )
- objem kmene ( výřezu )
- sbíhavost výřezu
- křivost výřezu
- box třídění výřezu ( 0 pro kmen )
- způsob přejímky ( přejímka vstup ANO-NE )
- číslo dodávky
- srážka na kůru
- ruční vstup

 


Copyright © 2004  (ELTES spol. s r.o, Šumperk). All rights reserved.
Revised: 1. dubna. 2010
 

přesné měření ve dvou průmětech

propracovaný systém optimalizace
přejímky dle jednotlivých dodavatelů
podrobná evidence všech výřezů
způsob měření je v souladu
s metodikou dle  doporučení.pdf

 
 
návod.pdf

04.10

767 kB

 
 
 
  doporučení.pdf

1.7 MB

 
 
 
Acrobat Reader

13.6 MB

Word Viewer

3.9 MB